Miljö & Hållbarhet

ZTiRL arbetar aktivt med miljö & hållbarhet och bygger hela sin affärsplan baserat på dessa mål. Några väsentliga delar följer nedan. På denna sida publicerar vi även innehåll i våra produkter, förpackningar och hur vi arbetar med miljöfrågor just kring dessa, gå direkt till publiceringar.

Transporter/drivmedel

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Hav i balans, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag

El- och energi

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och vattendrag

Råvaror (material)

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Kemikalier

Avfall

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar,
Begränsad klimatpåverkan

Mat

Ex på miljömål som berörs: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan

Påverkan på miljön av varor och tjänster

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv

Publiceringar om innehåll och förpackningar mm