Miljö & Hållbarhet

ZTiRL arbetar aktivt med miljö & hållbarhet och bygger hela sin affärsplan baserat på dessa mål. Några väsentliga delar följer nedan. På denna sida publicerar vi även innehåll i våra produkter, förpackningar och hur vi arbetar med miljöfrågor just kring dessa, gå direkt till publiceringar.

Transporter/drivmedel

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Hav i balans, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag

El- och energi

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Skyddande ozonskikt, Levande sjöar och vattendrag

Råvaror (material)

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Kemikalier

Avfall

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar,
Begränsad klimatpåverkan

Mat

Ex på miljömål som berörs: Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan

Påverkan på miljön av varor och tjänster

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv

Publiceringar om innehåll och förpackningar mm

Miljö & Hållbarhet
Isabel Ztirl

ZTiRL glitter

ZTiRL glitter är ett innovativt banbrytande kosmetiskt effektpigment. Glitterprodukter tillverkade av kosmetiskt godkända material som hanterar miljöplastfrågor i samband med plastglitter. ZTiRL har nära samarbete med tillverkare och partners inom EU som tar fram ZTiRL glitter. Att vara antimonfritt och baserat på växter, inte plast, ger allt förbättrad konsumentersäkerhet och komfort. ZTiRL glitter Shiny är

Läs mer »
Varukorg